آدرس تماس : شیراز - خیابان زند - جنب هلال احمر

ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز - طبقه هفتم - معاونت تحقیقات و فناوری

صندوق پستی : 1978-71345

تلفن : 2357282-0711

دور نگار : 2122430-0711

آدرس پست الکترونیک :articles@sums.ac.ir